ISO

Miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Företaget har upprättat och underhåller ett verksamhetssystem som lever upp till kraven i svensk standard SS-EN ISO 14 001: 2015  samt framtagen miljöpolicy. Eftersom denna standard har samma allmänna principer som ISO 9001:2015 har företaget valt att slå samman dessa ledningssystem till ett verksamhetssystem, där även arbetsmiljön (Systematiskt arbetsmiljöarbete) är involverad.

Verksamhetspolicy

Ottosson Bygg AB skall vara kända för rätt kvalitet på sina produkter och tjänster och genom detta ha nöjda kunder.

Alla medarbetare skall engageras och utbildas för att bibehålla och öka sin kompetens, vilket är helt avgörande för att våra kvalitetsmål skall kunna uppnås och för att vi skall kunna säkra vår konkurrenskraft och fortsatta utveckling. De skall informeras och engageras för att aktivt ta del av miljöarbetet.

Vi skall kontinuerligt etablera mätbara mål för kvalitets-och miljöarbetet. Målen skall vara kända av alla och vi skall styra mot dessa mål. Vi skall se till att alltid ”göra rätt från början”. Varje anställd är ansvarig för att det egna arbetet är av rätt kvalitet och att fastställda regler följs. Vi skall aktivt söka efter tekniska och administrativa lösningar, vilket skapar möjligheter till kontinuerliga kvalitetsförbättringar som är grunden för vår strävan mot 0-felsleveranser.

Vi skall på ett effektivt sätt arbeta för säkerhet, hälsa och miljö. Vi skall uppfylla gällande lagstiftning och uppställda krav samt samarbeta med myndigheter. Tillsammans med våra leverantörer och kunder skall vi främja produkter som har låg miljöbelastning vid tillverkning, användande och slutförbrukning. Företaget skall verka för att i sin verksamhet arbeta för ständigt minska negativ miljöpåverkan. Vi skall hushålla med naturtillgångar i verksamheten.

Företaget säkerställer att Verksamhetspolicyn: 

  • Är anpassad till organisationen.
  • Innefattar åtaganden om ständiga förbättringar och uppfyllande av krav.
  • Utgör en grund för kvalitet- och miljömål samt är aktuell och lämplig. Detta revideras vid ”Ledningens genomgång” en gång per år eller vid behov oftare.
  • Är informerad till personal genom nyhetsbrev och personalmöten.
  • Är förstådd av personalen genom personalsamtal samt interna revisioner.
  • Organisationen skall säkerställa att man behandlar eventuella krav från om givningen. Fastställda kvalitetsmål hanteras enligt ”Kvalitetsmål” i vår verksamhetshandbok. Verksamhetspolicyn styrs via rutiner i ”Styrning av specificerande dokument” i vår verksamhetshandbok.
/VD

Bakgrund till
verksamhetspolicyn

Kunden och kundens intressen skall stå i centrum för alla aktiviteter inom företaget.

Kvalitet och miljö är alla medarbetares ansvar. Alla medarbetare vid företaget påverkar direkt eller indirekt kvaliteten på de produkter och tjänster vi erbjuder våra kunder. Därför skall alla medarbetare engageras och utbildas i kvalitetsfrågor. Vi påverkar alla vår och kommande generationers miljö.  Genom kunskap och medvetenhet kan alla minska negativ miljöpåverkan.

Kundernas upplevda kvalitet på våra produkter och tjänster blir ett allt kraftfullare konkurrensmedel. Kvalitet är att leverera produkter och tjänster, som överensstämmer med ställda och avtalade krav d.v.s. att leverera rätt kvalitet med utgångspunkt i kundens önskemål samt med för oss bibehållen ekonomisk lönsamhet. Kundens upplevda kvalitet är inte enbart fysiska egenskaper hos de produkter vi tillverkar, leverans i rätt tid är också viktig för den upplevda kvaliteten.

En annan grundregel för kvalitet och produktivitet är att göra rätt från början. Avvikelser upptäckta i ett sent skede av tillverkningen kan medföra leveransförseningar och stora kostnader.

Omarbetningar och kassationer förorsakar kapacitetsbortfall, mindre intäkter och försämrad lönsamhet. Därför är varje anställd ansvarig för att det egna arbetet är av rätt kvalitet och att fastställda regler följs.

För att skapa goda förutsättningar för kontinuerliga kvalitetsförbättringar, som är grunden för vår strävan mot

0-felsleveranser, måste vi aktivt söka efter nya och förbättrade tekniska och administrativa lösningar i nära samarbete med våra leverantörer.

Till ett övergripande kvalitetskrav hör också lyhördhet och flexibilitet gentemot våra kunder. Ibland uppkommer oväntade situationer hos våra kunder, där ett snabbt agerande från vår sida kan vara kunderna till ovärderlig hjälp.

Vi får varje dag värdefulla erfarenheter i vårt arbete. Detta kunskapskapital måste vi dokumentera och förvalta väl så att det inte försvinner med medarbetare som av olika anledningar lämnar företaget. Systematiskt samlade erfarenheter är ovärderliga, då det gäller att bibehålla och utveckla vår kvalitet och vårt förtroende hos kunderna.